കാപ്പിയും വെള്ളവും

ടറെക് എൽതയ്യെബ് (1959)

ദിവസം ഒരു നൂറുതവണയെങ്കിലും
അവൻ പറയുന്നു: "എനിക്ക് മടങ്ങിപ്പോകണം.
ഇവിടെ ഒരു ദയയുമില്ല. അവിടെ, അവിടെയെത്ര
അനുഗ്രഹീതവും ദയയുള്ളതുമൊക്കെയാണ്..."
പിന്നെ അവൻ മിണ്ടാതെയിരിക്കും.

ഞാൻ അവനോട് ചോദിക്കും:
"അവിടെ? അവിടെയെന്നാൽ എവിടെ?"
അവൻ എവിടേക്കോ വിരൽചൂണ്ടും,
മുഖത്ത് ഒരു ഭാവവ്യത്യാസവും ഉണ്ടാകില്ല,
പിന്നെയവൻ ഒട്ടും മിണ്ടാതെയാകും.

ഞാൻ അവൻ്റെ കൈപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട്
ഒരു കഫേയിലെ ഒഴിഞ്ഞ മൂലയിലുള്ള
മേശയ്ക്കരികിൽ ചെന്നിരുന്നു;
അവനു കാപ്പി ഓർഡർ ചെയ്തു
എനിക്ക് വെള്ളവും.

അവനോട് അറബിയിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട്
കാപ്പിയിൽ ഞാൻ വെള്ളം ചേർത്തിളക്കി.
വെറിപിടിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞു:
"നിങ്ങൾക്കെന്താ വട്ടാണോ?"

അവൻ കാപ്പിയിൽ നിന്നും
വെള്ളം തിരിച്ചെടുക്കാൻ
ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.

അവൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു

വെള്ളത്തെ 
വെള്ളത്തിലേക്കുതന്നെ 
തിരിച്ചെടുക്കാൻ.

"Coffee and Water" by Tarek Eltayeb
പരിഭാഷ ഇഷ്ടമായോ? ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ നിലനിൽപ്പും വളർച്ചയും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ പിന്തുണയ്ക്കൂ
Share:

വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ചില കവിതകൾ

കാമുകനെ നോക്കിയിരിക്കൽ

ലോർണ ക്രോസിയെർ

തലയാദ്യം

ഓഷ്യാൻ വ്യോംഗ്

കുശവൻ

യാന്നിസ് റിറ്റ്സോസ്

ഒരുനോക്ക്

ഏഡ ലിമോൺ

പ്രേമാനന്തരം പ്രേമം

ഡെറിക് വൊൾകട്ട്

കടലാസ് വിമാനം

സൈമൺ ആർമിറ്റാജ്

പണ്ടൊരുകാലത്ത്‌

ഗബ്രിയേൽ ഒകാര

കവിതയ്ക്ക് ഒരു ആമുഖം

ബില്ലി കോളിൻസ്

നഗരം

സി. പി. കവാഫി

കല്ല്

ചാൾസ് സിമിക്

കല്ല് ആരുടേതുമല്ല

റസ്സൽ എഡ്സൺ