കുടുംബകാര്യങ്ങൾ

ഗുന്തർ ഗ്രാസ് (1927-2015)

ഞങ്ങളുടെ മ്യൂസിയത്തിൽ —
എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും ഞങ്ങൾ അവിടെ പോകാറുണ്ട് —
ഒരു പുതിയ വിഭാഗം കൂടി അവർ തുറന്നിരിക്കുന്നു.
അലസിപ്പിച്ചില്ലാതെയാക്കിയ
നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായി.
വിളറിയ, പാകമായ ഭ്രൂണങ്ങൾ
തെളിഞ്ഞ ചില്ലുഭരണികളിൽ
തങ്ങളുടെ അച്ഛനമ്മമാരുടെ 
ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ആധിപൂണ്ടിരിക്കുന്നു.

'Family Matters' by Günter Grass from Selected Poems 1956-1993
പരിഭാഷ ഇഷ്ടമായോ? ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ നിലനിൽപ്പും വളർച്ചയും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ പിന്തുണയ്ക്കൂ
Share:

വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ചില കവിതകൾ

കാമുകനെ നോക്കിയിരിക്കൽ

ലോർണ ക്രോസിയെർ

തലയാദ്യം

ഓഷ്യാൻ വ്യോംഗ്

കുശവൻ

യാന്നിസ് റിറ്റ്സോസ്

ഒരുനോക്ക്

ഏഡ ലിമോൺ

പ്രേമാനന്തരം പ്രേമം

ഡെറിക് വൊൾകട്ട്

കടലാസ് വിമാനം

സൈമൺ ആർമിറ്റാജ്

പണ്ടൊരുകാലത്ത്‌

ഗബ്രിയേൽ ഒകാര

കവിതയ്ക്ക് ഒരു ആമുഖം

ബില്ലി കോളിൻസ്

നഗരം

സി. പി. കവാഫി

കല്ല്

ചാൾസ് സിമിക്

കല്ല് ആരുടേതുമല്ല

റസ്സൽ എഡ്സൺ