കാട്

ഗരൗസ് അബ്ദൊൽമലെക്യൻ (1980-)

അടഞ്ഞ കണ്ണുകൾ
വിശാലമായി തുറക്കപ്പെടുന്നു,
ഭൂദൃശ്യത്തെ വിപുലമാക്കുന്ന
യവനികയാകുന്നു കൺപോളകൾ.

നദി നിന്നിലൂടെ അരിച്ചെടുക്കപ്പെടട്ടെ,
അതിൻ്റെ മണൽ നിൻ്റെ തളർച്ചയിലേക്ക്
എക്കൽ കൊണ്ടിടട്ടെ,
നീ മരണത്തിൻ്റെ ജീവിക്കുന്ന ഭാഗമാകട്ടെ,
നിൻ്റെ ആഴങ്ങളിൽ
വേരുകൾക്ക് പ്രത്യാശയുണ്ടാകട്ടെ.

കാടേ,
ഒരായിരം വഴികളിലൂടെ
ഭൂമിയിൽ പലായനം ചെയ്യുന്ന
ഒരൊറ്റ മരമാകുന്നു നീ.

'Forest' by Garous Abdolmalekian from Lean Against This Late Hour
പരിഭാഷ ഇഷ്ടമായോ? ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ നിലനിൽപ്പും വളർച്ചയും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ പിന്തുണയ്ക്കൂ
Share:

വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ചില കവിതകൾ

കാമുകനെ നോക്കിയിരിക്കൽ

ലോർണ ക്രോസിയെർ

തലയാദ്യം

ഓഷ്യാൻ വ്യോംഗ്

കുശവൻ

യാന്നിസ് റിറ്റ്സോസ്

ഒരുനോക്ക്

ഏഡ ലിമോൺ

പ്രേമാനന്തരം പ്രേമം

ഡെറിക് വൊൾകട്ട്

കടലാസ് വിമാനം

സൈമൺ ആർമിറ്റാജ്

പണ്ടൊരുകാലത്ത്‌

ഗബ്രിയേൽ ഒകാര

കവിതയ്ക്ക് ഒരു ആമുഖം

ബില്ലി കോളിൻസ്

നഗരം

സി. പി. കവാഫി

കല്ല്

ചാൾസ് സിമിക്

കല്ല് ആരുടേതുമല്ല

റസ്സൽ എഡ്സൺ