എനിക്ക് വേണം

സപാർഡി ജോക്കൊ ഡമോണോ (1940–2020)

വളരെ ലളിതമായി വേണം
എനിക്കു നിന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ:
ഉച്ചരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത വാക്കുകൾ കൊണ്ട്,
ചാരമാക്കുന്ന തീയ്യിലേക്ക് മരത്തടിയായി.
വളരെ ലളിതമായിവേണം
എനിക്ക് നിന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ.
വിനിമയം ചെയ്യപ്പെടാത്ത
അടയാളങ്ങൾകൊണ്ട്,
തനില്ലാതാകുന്ന മഴയിലേക്ക് മേഘമായി.

'I want' by Sapardi Djoko Damono
പരിഭാഷ ഇഷ്ടമായോ? ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ നിലനിൽപ്പും വളർച്ചയും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ പിന്തുണയ്ക്കൂ
Share:

വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ചില കവിതകൾ

കാമുകനെ നോക്കിയിരിക്കൽ

ലോർണ ക്രോസിയെർ

തലയാദ്യം

ഓഷ്യാൻ വ്യോംഗ്

കുശവൻ

യാന്നിസ് റിറ്റ്സോസ്

ഒരുനോക്ക്

ഏഡ ലിമോൺ

പ്രേമാനന്തരം പ്രേമം

ഡെറിക് വൊൾകട്ട്

കടലാസ് വിമാനം

സൈമൺ ആർമിറ്റാജ്

പണ്ടൊരുകാലത്ത്‌

ഗബ്രിയേൽ ഒകാര

കവിതയ്ക്ക് ഒരു ആമുഖം

ബില്ലി കോളിൻസ്

നഗരം

സി. പി. കവാഫി

കല്ല്

ചാൾസ് സിമിക്

കല്ല് ആരുടേതുമല്ല

റസ്സൽ എഡ്സൺ