എനിക്കായെങ്കിൽ

ഹുംബെര്‍ട്ടോ അക്'അബല്‍ (1952-2019)

കിളികൾ
നന്നായി പറക്കുമ്പോഴും പാടുന്നു
നന്നായി പറക്കുമ്പോഴും കാഷ്ഠിക്കുന്നു.

ഞാൻ അവയെ നിരീക്ഷിക്കുന്നു,
അവയിലേക്കു നീളുന്ന
എൻ്റെ കാഴ്ചയുടെ
നൂലിൻ്റെ അറ്റത്തോളം.

എനിക്കെങ്ങനെ
കിളിയെ പോലെയാകാം?
പറന്നു പറന്നു പറന്ന്...
പാടി പാടി പാടി...

ചില ആളുകൾക്കുമേൽ
ചില വസ്തുക്കൾക്കുമേൽ
സന്തോഷത്തോടെ കാഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട്!

'I would like' by Humberto Ak'abal
പരിഭാഷ ഇഷ്ടമായോ? ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ നിലനിൽപ്പും വളർച്ചയും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ പിന്തുണയ്ക്കൂ
Share:

വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ചില കവിതകൾ

കാമുകനെ നോക്കിയിരിക്കൽ

ലോർണ ക്രോസിയെർ

തലയാദ്യം

ഓഷ്യാൻ വ്യോംഗ്

കുശവൻ

യാന്നിസ് റിറ്റ്സോസ്

ഒരുനോക്ക്

ഏഡ ലിമോൺ

പ്രേമാനന്തരം പ്രേമം

ഡെറിക് വൊൾകട്ട്

കടലാസ് വിമാനം

സൈമൺ ആർമിറ്റാജ്

പണ്ടൊരുകാലത്ത്‌

ഗബ്രിയേൽ ഒകാര

കവിതയ്ക്ക് ഒരു ആമുഖം

ബില്ലി കോളിൻസ്

നഗരം

സി. പി. കവാഫി

കല്ല്

ചാൾസ് സിമിക്

കല്ല് ആരുടേതുമല്ല

റസ്സൽ എഡ്സൺ