തൂക്കുവിളക്ക്

സപാർഡി ജോക്കൊ ഡമോണോ (1940–2020)

മുറിയിൽ കത്തിജ്വലിച്ചു
നിൽക്കുകയാണ് ഒരു തൂക്കുവിളക്ക്.

അയാൾ തൻ്റെ വിരലുകൾ പിണച്ചുപിടിക്കുന്നു
അതിൻ്റെ നിഴൽ ചുവരിൽ വീഴുന്നു:
"ഇതാ ഒരു മാൻ" അയാൾ പറഞ്ഞു.
കുട്ടികൾ സന്തോഷത്താൽ ആർപ്പുവിളിച്ചു.
"ഇനി ഒരു കടുവ!"
"ഇതാ കടുവ" വീണ്ടും ആർപ്പുവിളികൾ.
"ഇനി ആന, കാട്ടുപന്നി, കുരങ്ങൻ..."

വിളക്കിന് സ്വയം കെടണമെന്നുണ്ട്.
കാടിനു നടുവിലകപ്പെട്ടതുപോലയാണ്
അതിന് അനുഭവപ്പെടുന്നത്.
മൃഗങ്ങളുടെ നിലവിളികൾ.
പൊടുന്നനെ, അപരിചിതത്വം അതിനെ
പിടികൂടുന്നു, ഒട്ടും സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത
ഒരിടത്തായമട്ടിൽ.

'Light Bulb' by Sapardi Djoko Damono from Poetry International
പരിഭാഷ ഇഷ്ടമായോ? ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ നിലനിൽപ്പും വളർച്ചയും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ പിന്തുണയ്ക്കൂ
Share:

വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ചില കവിതകൾ

കാമുകനെ നോക്കിയിരിക്കൽ

ലോർണ ക്രോസിയെർ

തലയാദ്യം

ഓഷ്യാൻ വ്യോംഗ്

കുശവൻ

യാന്നിസ് റിറ്റ്സോസ്

ഒരുനോക്ക്

ഏഡ ലിമോൺ

പ്രേമാനന്തരം പ്രേമം

ഡെറിക് വൊൾകട്ട്

കടലാസ് വിമാനം

സൈമൺ ആർമിറ്റാജ്

പണ്ടൊരുകാലത്ത്‌

ഗബ്രിയേൽ ഒകാര

കവിതയ്ക്ക് ഒരു ആമുഖം

ബില്ലി കോളിൻസ്

നഗരം

സി. പി. കവാഫി

കല്ല്

ചാൾസ് സിമിക്

കല്ല് ആരുടേതുമല്ല

റസ്സൽ എഡ്സൺ