രൂപമാറ്റം

സപാർഡി ജോക്കൊ ഡമോണോ (1940–2020)

അപരിചിതനായ ഒരാൾ
നിങ്ങളെ കണ്ണാടിയ്ക്കു മുന്നിലിരുത്തി
"ഇപ്പോൾ ഞാൻ ധരിക്കുന്നത്
ആരുടെ ഉടലാ"ണെന്നു ചോദിക്കാൻ
പ്രേരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഉടുപ്പുകൾ
ഒന്നൊന്നായി ഊരുകയാണ്.

അപരിചിതനായ അയാൾ
ശാന്തമായിരുന്ന് 
നിങ്ങളുടെ ജീവിതകഥ
എഴുതിവെക്കുകയാണ്,
ജനന തീയ്യതിയിൽ തുടങ്ങി
നിങ്ങളുടെ മരണത്തിനു കാരണമാകുന്ന
ഒരു കഥ മെനഞ്ഞെടുക്കുകയാണ്–

പതുക്കെ, ആ അപരിചിതൻ
നിങ്ങളായി മാറുകയാണ്.

'Metamorphosis' by Sapardi Djoko Damono from Poetry International
പരിഭാഷ ഇഷ്ടമായോ? ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ നിലനിൽപ്പും വളർച്ചയും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ പിന്തുണയ്ക്കൂ
Share:

വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ചില കവിതകൾ

കാമുകനെ നോക്കിയിരിക്കൽ

ലോർണ ക്രോസിയെർ

തലയാദ്യം

ഓഷ്യാൻ വ്യോംഗ്

കുശവൻ

യാന്നിസ് റിറ്റ്സോസ്

ഒരുനോക്ക്

ഏഡ ലിമോൺ

പ്രേമാനന്തരം പ്രേമം

ഡെറിക് വൊൾകട്ട്

കടലാസ് വിമാനം

സൈമൺ ആർമിറ്റാജ്

പണ്ടൊരുകാലത്ത്‌

ഗബ്രിയേൽ ഒകാര

കവിതയ്ക്ക് ഒരു ആമുഖം

ബില്ലി കോളിൻസ്

നഗരം

സി. പി. കവാഫി

കല്ല്

ചാൾസ് സിമിക്

കല്ല് ആരുടേതുമല്ല

റസ്സൽ എഡ്സൺ