ഗണസിദ്ധാന്തം

ആൽബെർട്ടോ ബ്ലാങ്കോ (1951)

ഇരുട്ടുമുറിയിൽ
മെഴുകുതിരി കത്തിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നു.

ആ മുറിയിലുള്ള എല്ലാത്തിൻ്റെയും
ഒരു ഭാഗം തെളിഞ്ഞുകാണുന്നു
മറുഭാഗത്ത് നിഴൽ വീഴ്ത്തപ്പെടുന്നു.

വെളിച്ചത്തുള്ളതെല്ലാം നിഴൽ വീഴ്ത്തുന്നു.
വെളിച്ചവും നിഴലും ഒന്നിച്ചു പോകുന്നു.

എന്നാൽ തീനാളത്തിനു നിഴലില്ലെന്നാകെ
മെഴുകുതിരിനാളത്തിനു ശരിക്കും വെളിച്ചമുണ്ടോ?

"Set Theory" by Alberto Blanco from Reversible Monuments: Contemporary Mexican Poetry
പരിഭാഷ ഇഷ്ടമായോ? ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ നിലനിൽപ്പും വളർച്ചയും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ പിന്തുണയ്ക്കൂ
Share:

വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ചില കവിതകൾ

കാമുകനെ നോക്കിയിരിക്കൽ

ലോർണ ക്രോസിയെർ

തലയാദ്യം

ഓഷ്യാൻ വ്യോംഗ്

കുശവൻ

യാന്നിസ് റിറ്റ്സോസ്

ഒരുനോക്ക്

ഏഡ ലിമോൺ

പ്രേമാനന്തരം പ്രേമം

ഡെറിക് വൊൾകട്ട്

കടലാസ് വിമാനം

സൈമൺ ആർമിറ്റാജ്

പണ്ടൊരുകാലത്ത്‌

ഗബ്രിയേൽ ഒകാര

കവിതയ്ക്ക് ഒരു ആമുഖം

ബില്ലി കോളിൻസ്

നഗരം

സി. പി. കവാഫി

കല്ല്

ചാൾസ് സിമിക്

കല്ല് ആരുടേതുമല്ല

റസ്സൽ എഡ്സൺ