തെരുവുകൾ

ഹെൻറിക്ക് നോർഡ്ബ്രാറ്റ് (1945–2023)

ഏറെക്കാലം മുമ്പേ ഒടുങ്ങിയ പ്രേമങ്ങൾ:

ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ അവരെ
തെരുവിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്നു
ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ അവരെ
സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്നു

നിങ്ങൾ അവരെ തെരുവിൽ കാണുമ്പോൾ
അത് സ്വപ്നമെന്ന പോലെയാകുന്നു
നിങ്ങൾ അവരെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണുമ്പോൾ
തെരുവിൽ വെച്ചെന്നപോലെയാകുന്നു

പാതിവീടുകളും ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന തെരുവിൽ,
കാരണം നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നില്ല

ആരുടെയൊക്കെ മുഖങ്ങളാണ്
ജനലുകൾക്കു പിന്നിലെ ഇരുട്ടിൽ
വെളിപ്പെടുന്നതെന്ന്.

'Streets' by Henrik Nordbrandt from Selected Poems
പരിഭാഷ ഇഷ്ടമായോ? ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ നിലനിൽപ്പും വളർച്ചയും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ പിന്തുണയ്ക്കൂ
Share:

വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ചില കവിതകൾ

കാമുകനെ നോക്കിയിരിക്കൽ

ലോർണ ക്രോസിയെർ

തലയാദ്യം

ഓഷ്യാൻ വ്യോംഗ്

കുശവൻ

യാന്നിസ് റിറ്റ്സോസ്

ഒരുനോക്ക്

ഏഡ ലിമോൺ

പ്രേമാനന്തരം പ്രേമം

ഡെറിക് വൊൾകട്ട്

കടലാസ് വിമാനം

സൈമൺ ആർമിറ്റാജ്

പണ്ടൊരുകാലത്ത്‌

ഗബ്രിയേൽ ഒകാര

കവിതയ്ക്ക് ഒരു ആമുഖം

ബില്ലി കോളിൻസ്

നഗരം

സി. പി. കവാഫി

കല്ല്

ചാൾസ് സിമിക്

കല്ല് ആരുടേതുമല്ല

റസ്സൽ എഡ്സൺ