ദുഃഖത്തിൻ്റെ പക്ഷി

ഗരൗസ് അബ്ദൊൽമലെക്യൻ (1980-)

ഒരു വെടിയുണ്ട
എൻ്റെ കഴുത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നു.
എൻ്റെ ചിറകുകളിലൂടെ എൻ്റെ രക്തം
സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു.

വേട്ടക്കാരന് അറിയില്ല
അയാളുടെ മക്കളുടെ അത്താഴം
എല്ലാവരെയും അലട്ടുമെന്ന്.

വേട്ടക്കാരന് അറിയില്ല
എൻ്റെ മക്കളിപ്പോൾ
വിശന്നിരിക്കുകയാണെന്നും
എങ്ങോട്ടെന്നില്ലാതെ ഞാൻ
പറത്തം തുടരുമെന്നും.

വേട്ടക്കാരന് അറിയില്ല
കാലങ്ങളോളം അവരുടെ ഉദരത്തിൽ
ഞാൻ പറന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുമെന്നും
അയാളുടെ മക്കൾ പതിയെ
കൂട്ടിലടയ്ക്കപ്പെടുമെന്നും.

'The Bird of Sorrow' by Garous Abdolmalekian from Lean Against This Late Hour
പരിഭാഷ ഇഷ്ടമായോ? ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ നിലനിൽപ്പും വളർച്ചയും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ പിന്തുണയ്ക്കൂ
Share:

വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ചില കവിതകൾ

കാമുകനെ നോക്കിയിരിക്കൽ

ലോർണ ക്രോസിയെർ

തലയാദ്യം

ഓഷ്യാൻ വ്യോംഗ്

കുശവൻ

യാന്നിസ് റിറ്റ്സോസ്

ഒരുനോക്ക്

ഏഡ ലിമോൺ

പ്രേമാനന്തരം പ്രേമം

ഡെറിക് വൊൾകട്ട്

കടലാസ് വിമാനം

സൈമൺ ആർമിറ്റാജ്

പണ്ടൊരുകാലത്ത്‌

ഗബ്രിയേൽ ഒകാര

കവിതയ്ക്ക് ഒരു ആമുഖം

ബില്ലി കോളിൻസ്

നഗരം

സി. പി. കവാഫി

കല്ല്

ചാൾസ് സിമിക്

കല്ല് ആരുടേതുമല്ല

റസ്സൽ എഡ്സൺ