ഏകാന്ത യാത്രികൻ

റസ്സൽ എഡ്സൺ (1935-2014)

അയാളൊരു ഏകാന്ത യാത്രികനാണ്, വഴിയിൽ വെച്ചാണ് കൂട്ടാളിയെ കണ്ടെത്തുന്നത്; ഒരേ വഴിക്കാണ് ഇരുവരും പോകുന്നതെങ്കിൽ, ആരെയെങ്കിലും കണ്ടുമുട്ടാനായേക്കുമെന്നു മാത്രം.

... വഴിയുടെ അറ്റത്ത് ഇതിനോടകം എത്തിയിരിക്കുന്നത് ആ വഴി മാത്രമാണ്; നീളമേറെയുള്ള ഒരു പാമ്പിനെപ്പോലെ, അങ്ങ് ദൂരെ അതിന്റെ കണ്ണുകളടച്ച്, അത് ഉറക്കത്തിലാണ്...

"The Lonely Traveler" by Russel Edson from The Tunnel: Selected Poems
പരിഭാഷ ഇഷ്ടമായോ? ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ നിലനിൽപ്പും വളർച്ചയും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ പിന്തുണയ്ക്കൂ
Share:

വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ചില കവിതകൾ

കാമുകനെ നോക്കിയിരിക്കൽ

ലോർണ ക്രോസിയെർ

തലയാദ്യം

ഓഷ്യാൻ വ്യോംഗ്

കുശവൻ

യാന്നിസ് റിറ്റ്സോസ്

ഒരുനോക്ക്

ഏഡ ലിമോൺ

പ്രേമാനന്തരം പ്രേമം

ഡെറിക് വൊൾകട്ട്

കടലാസ് വിമാനം

സൈമൺ ആർമിറ്റാജ്

പണ്ടൊരുകാലത്ത്‌

ഗബ്രിയേൽ ഒകാര

കവിതയ്ക്ക് ഒരു ആമുഖം

ബില്ലി കോളിൻസ്

നഗരം

സി. പി. കവാഫി

കല്ല്

ചാൾസ് സിമിക്

കല്ല് ആരുടേതുമല്ല

റസ്സൽ എഡ്സൺ