പ്രേമബന്ധം

റസ്സൽ എഡ്സൺ (1935-2014)

ഒരു നാൾ ഒരാൾ അയാളുമായിത്തന്നെ പ്രേമത്തിലായി, തന്നെക്കുറിച്ചല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനെപ്പറ്റിയും ചിന്തിക്കാൻ ആകാതെയായി. അയാൾ അതിൽത്തന്നെ സ്വയംമറന്നു മുഴുകി, ഒരാളും അയാളിൽ ഇത്രത്തോളം താല്പര്യം ഇന്നേവരെ കാണിച്ചിരുന്നില്ല...

അയാൾക്ക് തന്നെക്കുറിച്ചുതന്നെ എല്ലാം അറിയണമെന്നായി, ഇഷ്ടമുള്ള പ്രവർത്തികൾ, ഇഷ്ടമുള്ള സംഗീതം, കളികൾ അങ്ങനെയെല്ലാം. കുഞ്ഞുനാളിൽത്തന്നെ തന്നെ തനിക്ക് അറിയാൻ ആകാതെപോയല്ലോ എന്നോർത്ത് അയാൾക്ക് കുശുമ്പായി. എങ്ങനെയുള്ള ആൺകുട്ടിയായിരുന്നു താനെന്ന് അറിയാൻ തോന്നി...

വിവാഹത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ ആലോചനയുണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു, താൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അതെന്ന്, തനിക്ക് തന്നിൽത്തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാകുകയെന്നത് എറ്റവും കൊതിക്കുന്ന കാര്യമാണെന്ന്.

"The Love Affair" by Russel Edson from The Tunnel: Selected Poems
പരിഭാഷ ഇഷ്ടമായോ? ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ നിലനിൽപ്പും വളർച്ചയും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ പിന്തുണയ്ക്കൂ
Share:

വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ചില കവിതകൾ

കാമുകനെ നോക്കിയിരിക്കൽ

ലോർണ ക്രോസിയെർ

തലയാദ്യം

ഓഷ്യാൻ വ്യോംഗ്

കുശവൻ

യാന്നിസ് റിറ്റ്സോസ്

ഒരുനോക്ക്

ഏഡ ലിമോൺ

പ്രേമാനന്തരം പ്രേമം

ഡെറിക് വൊൾകട്ട്

കടലാസ് വിമാനം

സൈമൺ ആർമിറ്റാജ്

പണ്ടൊരുകാലത്ത്‌

ഗബ്രിയേൽ ഒകാര

കവിതയ്ക്ക് ഒരു ആമുഖം

ബില്ലി കോളിൻസ്

നഗരം

സി. പി. കവാഫി

കല്ല്

ചാൾസ് സിമിക്

കല്ല് ആരുടേതുമല്ല

റസ്സൽ എഡ്സൺ