പാത

റ്റൊമാസ് ട്രാൻസ്ട്രോമർ (1931-2015)

രാത്രി രണ്ടുമണി: നിലാവ്. പാടത്തിനു നടുവിലായി
വന്നുനിർത്തിയിട്ട തീവണ്ടി. ചക്രവാളത്തിൽ
വിദൂരനഗരത്തിൽ നിന്നുള്ള തരിവെട്ടങ്ങൾ മിന്നിമങ്ങുന്നു.

കിനാവിന്റെ ആഴത്തിലേക്ക് പോകുന്നൊരാൾ
തിരിച്ചു മുറിയിലെത്തി നോക്കുമ്പോൾ
അവിടെയുണ്ടായിരുന്നു താനെന്നത് ഓർക്കാത്തതുപോലെ.

രോഗത്തിന്റെ കയത്തിലേക്കൊരാൾ വീഴുമ്പോൾ
അയാളുടെ ദിനങ്ങളെല്ലാം മിന്നിമങ്ങുന്ന തരിവെട്ടങ്ങളാകുന്ന പോലെ,
ചക്രവാളത്തിൽ തണുത്ത് മങ്ങി, ഒരു കൂട്ടം.

പൂർണ്ണമായും ചലനമറ്റു കിടക്കുന്ന തീവണ്ടി.
രാത്രി രണ്ടുമണി: കനത്തനിലാവ്, ഏതാനും നക്ഷത്രങ്ങൾ.

"Track" by Tomas Tranströmer from The Winged Energy of Delight: Selected Translations by Robert Bly
പരിഭാഷ ഇഷ്ടമായോ? ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ നിലനിൽപ്പും വളർച്ചയും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ പിന്തുണയ്ക്കൂ
Share:

വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ചില കവിതകൾ

കാമുകനെ നോക്കിയിരിക്കൽ

ലോർണ ക്രോസിയെർ

തലയാദ്യം

ഓഷ്യാൻ വ്യോംഗ്

കുശവൻ

യാന്നിസ് റിറ്റ്സോസ്

ഒരുനോക്ക്

ഏഡ ലിമോൺ

പ്രേമാനന്തരം പ്രേമം

ഡെറിക് വൊൾകട്ട്

കടലാസ് വിമാനം

സൈമൺ ആർമിറ്റാജ്

പണ്ടൊരുകാലത്ത്‌

ഗബ്രിയേൽ ഒകാര

കവിതയ്ക്ക് ഒരു ആമുഖം

ബില്ലി കോളിൻസ്

നഗരം

സി. പി. കവാഫി

കല്ല്

ചാൾസ് സിമിക്

കല്ല് ആരുടേതുമല്ല

റസ്സൽ എഡ്സൺ