തെളിച്ചമുള്ള സംസാരം

ടറെക് എൽതയ്യെബ് (1959)

ഭക്ഷണശാലകളിലും കഫേകളിലും
കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം അൽപ്പായുസ്സേയുള്ളൂ.

ഒരു ഗ്ലാസ്സ് വീഴുന്നു,
പൊട്ടുന്നു,
വിളമ്പുകാരി ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു.
ഒരു ഗ്ലാസ്സ് ഇല്ലാതെയാകുന്നു,
മറ്റൊന്ന് ഇതിനോടകം തയ്യാറാകുന്നു.

ഒരു ഗ്ലാസ്സ് വീണുടയുന്നു,
ഒരു സംഭാഷണം മുറിയുന്നു,
വിളമ്പുകാരി ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു.
ഒരു സംഭാഷണം ഇല്ലാതെയാകുന്നു,
മറ്റൊരു സംഭാഷണത്തിന് തുടക്കമാകുന്നു.

"The Transparent Conversation" by Tarek Eltayeb
പരിഭാഷ ഇഷ്ടമായോ? ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ നിലനിൽപ്പും വളർച്ചയും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ പിന്തുണയ്ക്കൂ
Share:

വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ചില കവിതകൾ

കാമുകനെ നോക്കിയിരിക്കൽ

ലോർണ ക്രോസിയെർ

തലയാദ്യം

ഓഷ്യാൻ വ്യോംഗ്

കുശവൻ

യാന്നിസ് റിറ്റ്സോസ്

ഒരുനോക്ക്

ഏഡ ലിമോൺ

പ്രേമാനന്തരം പ്രേമം

ഡെറിക് വൊൾകട്ട്

കടലാസ് വിമാനം

സൈമൺ ആർമിറ്റാജ്

പണ്ടൊരുകാലത്ത്‌

ഗബ്രിയേൽ ഒകാര

കവിതയ്ക്ക് ഒരു ആമുഖം

ബില്ലി കോളിൻസ്

നഗരം

സി. പി. കവാഫി

കല്ല്

ചാൾസ് സിമിക്

കല്ല് ആരുടേതുമല്ല

റസ്സൽ എഡ്സൺ