അയോദ്ധ്യ

വിവേക് നാരായണൻ

അയോദ്ധ്യയിൽ നിര്‍ധനർ ആരുമില്ല
അയോദ്ധ്യയിൽ അസന്തുഷ്ടർ ആരുമില്ല
അയോദ്ധ്യയിൽ വിശക്കുന്ന ആരുമില്ല
അയോദ്ധ്യയിൽ മോഷണത്തിനിരയായ ആരുമില്ല
അയോദ്ധ്യയിൽ മർദ്ധനമേൽക്കുന്ന ആരുമില്ല
അയോദ്ധ്യയിൽ നിരക്ഷരർ ആരുമില്ല
അയോദ്ധ്യയിൽ നിരീശ്വരവാദിയായ ആരുമില്ല
അയോദ്ധ്യയിൽ ക്രൂരരോ പിശുക്കരോ ആയ ആരുമില്ല
അയോദ്ധ്യയിൽ അടിമയായ ആരുമില്ല
അയോദ്ധ്യയിൽ രോഗിയായ ആരുമില്ല
അയോദ്ധ്യയിൽ വൃദ്ധരോ മുടന്തരോ ആയ ആരുമില്ല
അയോദ്ധ്യയിൽ            ആരുമില്ല

After Valmiki’s Ramayana: Bālakanda, sarga 6 by Vivek Narayanan
പരിഭാഷ ഇഷ്ടമായോ? ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ നിലനിൽപ്പും വളർച്ചയും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ പിന്തുണയ്ക്കൂ
Share:

വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ചില കവിതകൾ

കാമുകനെ നോക്കിയിരിക്കൽ

ലോർണ ക്രോസിയെർ

തലയാദ്യം

ഓഷ്യാൻ വ്യോംഗ്

കുശവൻ

യാന്നിസ് റിറ്റ്സോസ്

ഒരുനോക്ക്

ഏഡ ലിമോൺ

പ്രേമാനന്തരം പ്രേമം

ഡെറിക് വൊൾകട്ട്

കടലാസ് വിമാനം

സൈമൺ ആർമിറ്റാജ്

പണ്ടൊരുകാലത്ത്‌

ഗബ്രിയേൽ ഒകാര

കവിതയ്ക്ക് ഒരു ആമുഖം

ബില്ലി കോളിൻസ്

നഗരം

സി. പി. കവാഫി

കല്ല്

ചാൾസ് സിമിക്

കല്ല് ആരുടേതുമല്ല

റസ്സൽ എഡ്സൺ