ഒറ്റപ്പെടൽ

ബിയെൻ ശിലിൻ (1910-2000)

ഒറ്റപ്പെടൽ ഭയന്ന് ഒരു നാട്ടുപയ്യൻ അവന്റെ
തലയണയ്ക്കരികിൽ ചീവീടിനെ സൂക്ഷിച്ചു.

വളർന്നുവലുതായി
നഗരത്തിൽ ജോലിയായപ്പോൾ
തിളങ്ങുന്ന വാച്ച് ഒരെണ്ണം അവൻ വാങ്ങി.

കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോൾ കല്ലറയ്ക്കരികിലെ
പുല്ലുകളോട് അവന് കുശുമ്പായിരുന്നു—
അവിടെയായിരുന്നല്ലോ ചീവീടുകളുടെ വാസം.

ഇപ്പോൾ അവൻ മരിച്ച് മണിക്കൂർ മൂന്നായിരിക്കുന്നു.
അവന്റെ വാച്ച് ടിക്-ടിക് എന്നടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു.

'Loneliness' by Bian Zhilin from The Anchor Book of Chinese Poetry
പരിഭാഷ ഇഷ്ടമായോ? ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ നിലനിൽപ്പും വളർച്ചയും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ പിന്തുണയ്ക്കൂ
Share:

വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ചില കവിതകൾ

കാമുകനെ നോക്കിയിരിക്കൽ

ലോർണ ക്രോസിയെർ

തലയാദ്യം

ഓഷ്യാൻ വ്യോംഗ്

കുശവൻ

യാന്നിസ് റിറ്റ്സോസ്

ഒരുനോക്ക്

ഏഡ ലിമോൺ

പ്രേമാനന്തരം പ്രേമം

ഡെറിക് വൊൾകട്ട്

കടലാസ് വിമാനം

സൈമൺ ആർമിറ്റാജ്

പണ്ടൊരുകാലത്ത്‌

ഗബ്രിയേൽ ഒകാര

കവിതയ്ക്ക് ഒരു ആമുഖം

ബില്ലി കോളിൻസ്

നഗരം

സി. പി. കവാഫി

കല്ല്

ചാൾസ് സിമിക്

കല്ല് ആരുടേതുമല്ല

റസ്സൽ എഡ്സൺ