വൃദ്ധൻ

സി. പി. കവാഫി (1863-1933)

ശബ്ദമുഖരിതമായ ചായക്കടയിൽ, ഒരു വൃദ്ധൻ
തുണയ്ക്കാരുമില്ലാതെ മേശമേൽ തലചായ്ച്ചിരിക്കുന്നു.
വായിക്കാനെടുത്ത പത്രം അയാൾക്കു മുന്നിൽ തുറന്നുകിടക്കുന്നു.

വാർദ്ധക്യത്തിലെ ദൈന്യതയിൽ അയാൾ ഓർക്കുന്നു:
ചുറുചുറുക്കും സൗന്ദര്യവും ഉണ്ടായിരുന്ന കാലം
ശരിക്കുമൊന്നു ആസ്വദിക്കാൻ തനിക്കായതില്ലല്ലോ.

ഇപ്പോൾ, പ്രായമേറിയെന്ന ബോധം അയാൾക്കുണ്ട്
അയാളത് അനുഭവിക്കുന്നു, കാണുന്നു. എങ്കിലും
ചെറുപ്പമായിരുന്നകാലം ഇന്നലെയായിരുന്നെന്നപോലെ.
എത്ര ചെറിയ കാലയളവായിരുന്നത്, എത്ര ചെറുത്!

വിവേകം തന്നെ പറഞ്ഞുപറ്റിച്ചുവല്ലോയെന്നയാൾ
തിരിച്ചറിയുന്നു. അതെപ്പോഴും പറഞ്ഞു വിശ്വസിപ്പിച്ചു:
'നാളെയാകട്ടെ, എല്ലാത്തിനും വേണ്ടുവോളം സമയമുണ്ടാകും'

അടക്കിനിർത്തിയ കാമനകൾ, വേണ്ടെന്നുവെച്ച സന്തോഷങ്ങൾ.
നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ അവസരങ്ങളെല്ലാംതന്നെ അയാളുടെ
മൂഢമായ കരുതലിനുനേരെ ഇന്ന് കൊഞ്ഞനംകുത്തുന്നു.

ഈ ചിന്തകളും ഓർമ്മകളുമെല്ലാം
ആ വൃദ്ധനെ ആലസ്യത്തിലാക്കുന്നു. ചായക്കടയിലെ
മേശമേലേക്കു ചരിഞ്ഞയാൾ ഉറക്കമാകുന്നു.

'An Old Man' by C.P. Cavafy
പരിഭാഷ ഇഷ്ടമായോ? ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ നിലനിൽപ്പും വളർച്ചയും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ പിന്തുണയ്ക്കൂ
Share:

വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ചില കവിതകൾ

കാമുകനെ നോക്കിയിരിക്കൽ

ലോർണ ക്രോസിയെർ

തലയാദ്യം

ഓഷ്യാൻ വ്യോംഗ്

കുശവൻ

യാന്നിസ് റിറ്റ്സോസ്

ഒരുനോക്ക്

ഏഡ ലിമോൺ

പ്രേമാനന്തരം പ്രേമം

ഡെറിക് വൊൾകട്ട്

കടലാസ് വിമാനം

സൈമൺ ആർമിറ്റാജ്

പണ്ടൊരുകാലത്ത്‌

ഗബ്രിയേൽ ഒകാര

കവിതയ്ക്ക് ഒരു ആമുഖം

ബില്ലി കോളിൻസ്

നഗരം

സി. പി. കവാഫി

കല്ല്

ചാൾസ് സിമിക്

കല്ല് ആരുടേതുമല്ല

റസ്സൽ എഡ്സൺ