ദൂരക്കാഴ്‌ച

സി. പി. സുരേന്ദ്രൻ (1959-)

നീ ദൂരേക്ക് നോക്കിയിരുന്നപ്പോൾ
വെയിലത്തൊരു നായ കോട്ടുവായിട്ടു.
അങ്ങകലെ, തുരങ്കം കണ്ണുകൾ 
മൂടിക്കെട്ടിയ ട്രെയിനിന്റെ ജാലകങ്ങൾ 
ഒന്നിനുപുറകെ ഒന്നായി കാഴ്ച വീണ്ടെടുത്തു.

നമ്മൾ ദൂരേക്ക് നോക്കിനിൽക്കുമ്പോൾ
സംഭവിക്കാനിടയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും
ഞാൻ ആലോചിച്ചു.

ഒരു കണ്ണുചിമ്മലിൽ
നമുക്ക് നഷ്ടമാകുന്ന ലോകം.

'Prospect' by C. P. Surendran from Available Light: New and Collected Poems
പരിഭാഷ ഇഷ്ടമായോ? ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ നിലനിൽപ്പും വളർച്ചയും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ പിന്തുണയ്ക്കൂ
Share:

വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ചില കവിതകൾ

കാമുകനെ നോക്കിയിരിക്കൽ

ലോർണ ക്രോസിയെർ

തലയാദ്യം

ഓഷ്യാൻ വ്യോംഗ്

കുശവൻ

യാന്നിസ് റിറ്റ്സോസ്

ഒരുനോക്ക്

ഏഡ ലിമോൺ

പ്രേമാനന്തരം പ്രേമം

ഡെറിക് വൊൾകട്ട്

കടലാസ് വിമാനം

സൈമൺ ആർമിറ്റാജ്

പണ്ടൊരുകാലത്ത്‌

ഗബ്രിയേൽ ഒകാര

കവിതയ്ക്ക് ഒരു ആമുഖം

ബില്ലി കോളിൻസ്

നഗരം

സി. പി. കവാഫി

കല്ല്

ചാൾസ് സിമിക്

കല്ല് ആരുടേതുമല്ല

റസ്സൽ എഡ്സൺ