സംശയങ്ങളും ആശങ്കയും

ഗരൗസ് അബ്ദൊൽമലെക്യൻ (1980-)

നിൻ്റെ നാമത്തിൽ പോലും
എനിക്ക് സംശയങ്ങളുണ്ട്
മരങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ
ചില്ലകളെക്കുറിച്ചും, ഒരുപക്ഷേ
അവ വേരുകളായിരിക്കാം
ഇക്കാലമത്രയും നമ്മൾ
ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്
ഭൂമിക്കടിയിലും.

ലോകത്തിന്
സ്ഥാനമാറ്റമുണ്ടാക്കിയത് ആരാണ്?
നമ്മുടെ വയറുകളിൽ കിളികൾ
വട്ടമിടുന്നതെന്തിനാണ്?
എൻ്റെ ജനനം ഒരു ഗുളിക
നീട്ടിവെയ്ക്കുന്നത് എന്തിനാകും?

ഇക്കാലമത്രയും നമ്മൾ
ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്
ഭൂമിക്കടിയിലാകുന്നു.

ഒരുപക്ഷേ ഒരു നാൾ
എൻ്റെ എഴുപതുകളിൽ ഞാൻ ജനിക്കും,
നമ്മളെല്ലാം ധരിക്കാൻ പോകുന്ന
വസ്ത്രമാണ് മരണമെന്നു ഞാനറിയും,
അതിൻ്റെ കുടുക്കുകൾ ഒന്നുകിൽ
നമുക്കിടാം അല്ലെങ്കിൽ ഇടാതിരിക്കാം.
ഒരാൾ കൈ തെരുത്തുകയറ്റിവെച്ചേക്കും
അതല്ലെങ്കിൽ അയാൾ...

ചുവരുകൾക്കു പിന്നിലെ ഋതുക്കളെക്കുറിച്ചുള്ള
തടവിലാക്കപ്പെട്ടവൻ്റെ ഊഹങ്ങളാകുന്നു ഞാൻ.

'Doubts and a Hesitation' by Garous Abdolmalekian from Lean Against This Late Hour
പരിഭാഷ ഇഷ്ടമായോ? ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ നിലനിൽപ്പും വളർച്ചയും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ പിന്തുണയ്ക്കൂ
Share:

വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ചില കവിതകൾ

കാമുകനെ നോക്കിയിരിക്കൽ

ലോർണ ക്രോസിയെർ

തലയാദ്യം

ഓഷ്യാൻ വ്യോംഗ്

കുശവൻ

യാന്നിസ് റിറ്റ്സോസ്

ഒരുനോക്ക്

ഏഡ ലിമോൺ

പ്രേമാനന്തരം പ്രേമം

ഡെറിക് വൊൾകട്ട്

കടലാസ് വിമാനം

സൈമൺ ആർമിറ്റാജ്

പണ്ടൊരുകാലത്ത്‌

ഗബ്രിയേൽ ഒകാര

കവിതയ്ക്ക് ഒരു ആമുഖം

ബില്ലി കോളിൻസ്

നഗരം

സി. പി. കവാഫി

കല്ല്

ചാൾസ് സിമിക്

കല്ല് ആരുടേതുമല്ല

റസ്സൽ എഡ്സൺ