പരിഭാഷകർക്ക് സ്തുതി

തഥേവ് ചഖ്ഹ്യാൻ (1992-)

ആദ്യം അവർ നിൻ്റെ ഉടൽ
പരിഭാഷപ്പെടുത്തും,
പിന്നീട് കവിതയും.
ഒടുവിൽ, അപ്രതീക്ഷിതമായി
ഒരു ദിവസം രാവിലെ അവർ
നിന്നെ വിട്ടുപോകും,
നിൻ്റെതന്നെ വാക്കുകൾക്കു മുന്നിൽ
തിരിച്ചറിയാനാകാത്തവിധം നിന്നെ
നഗ്നയാക്കിക്കിടത്തിക്കൊണ്ട്.
ചിന്താകുലയായി,
നിസ്സഹായയായി നീ നിൽക്കും,
തനിക്കറിയാത്ത ഭാഷ
സംസാരിക്കുന്നവരുടെ നഗരത്തിൽ
തൻ്റെനേരെനോക്കി കുരയ്ക്കുന്ന നായയെ
ശാന്തമാക്കുന്നതെങ്ങനെയെന്നറിയാതെ
നിൽക്കുന്ന അപരിചിതയെപ്പോലെ.

‘Ode to Translators’ by Tatev Chakhian
പരിഭാഷ ഇഷ്ടമായോ? ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ നിലനിൽപ്പും വളർച്ചയും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ പിന്തുണയ്ക്കൂ
Share:

വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ചില കവിതകൾ

കാമുകനെ നോക്കിയിരിക്കൽ

ലോർണ ക്രോസിയെർ

തലയാദ്യം

ഓഷ്യാൻ വ്യോംഗ്

കുശവൻ

യാന്നിസ് റിറ്റ്സോസ്

ഒരുനോക്ക്

ഏഡ ലിമോൺ

പ്രേമാനന്തരം പ്രേമം

ഡെറിക് വൊൾകട്ട്

കടലാസ് വിമാനം

സൈമൺ ആർമിറ്റാജ്

പണ്ടൊരുകാലത്ത്‌

ഗബ്രിയേൽ ഒകാര

കവിതയ്ക്ക് ഒരു ആമുഖം

ബില്ലി കോളിൻസ്

നഗരം

സി. പി. കവാഫി

കല്ല്

ചാൾസ് സിമിക്

കല്ല് ആരുടേതുമല്ല

റസ്സൽ എഡ്സൺ