മോണാലിസയെക്കുറിച്ചൊരു ഹ്രസ്വഭാഷണം

ആൻ കാർസൻ (1950-)

എന്നും അയാൾ അയാളുടെ ചോദ്യം അവളിലേക്ക് പകർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു, ഒരു വീപ്പയിലെ വെള്ളം നിങ്ങൾ മറ്റൊരു വീപ്പയിലേക്ക് പകരുന്ന മാതിരി, പിന്നീട് നേരെ തിരിച്ചും. അയാൾ അയാളുടെ അമ്മയെ, കാമിനിയെ, അങ്ങനെ ആരെയൊക്കെയോ ആണ് വരച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതെന്നു മാത്രം എന്നൊട് പറഞ്ഞേക്കരുത്. വെള്ളം ഒരു വീപ്പയിൽ നിന്നൊഴിയുകയും മറ്റേ വീപ്പയിൽ ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നിമിഷമുണ്ട് — എത്ര കലശലായ ദാഹമാണത്, കാൻവാസ് പൂർണ്ണമായും ഒഴിയുമ്പോൾ നിർത്താം എന്നായിരുന്നു അയാൾ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ സ്ത്രീകൾ ശക്തരാണ്. വീപ്പകളെ അവൾക്കറിയാം, വെള്ളം അവൾക്കറിയാം, അടങ്ങുന്ന ദാഹമെന്തെന്നും അവൾക്കറിയാം.

"On the Mona Lisa" by Anne Carson from Plainwater: essays and poetry
പരിഭാഷ ഇഷ്ടമായോ? ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ നിലനിൽപ്പും വളർച്ചയും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ പിന്തുണയ്ക്കൂ
Share:

വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ചില കവിതകൾ

കാമുകനെ നോക്കിയിരിക്കൽ

ലോർണ ക്രോസിയെർ

തലയാദ്യം

ഓഷ്യാൻ വ്യോംഗ്

കുശവൻ

യാന്നിസ് റിറ്റ്സോസ്

ഒരുനോക്ക്

ഏഡ ലിമോൺ

പ്രേമാനന്തരം പ്രേമം

ഡെറിക് വൊൾകട്ട്

കടലാസ് വിമാനം

സൈമൺ ആർമിറ്റാജ്

പണ്ടൊരുകാലത്ത്‌

ഗബ്രിയേൽ ഒകാര

കവിതയ്ക്ക് ഒരു ആമുഖം

ബില്ലി കോളിൻസ്

നഗരം

സി. പി. കവാഫി

കല്ല്

ചാൾസ് സിമിക്

കല്ല് ആരുടേതുമല്ല

റസ്സൽ എഡ്സൺ