പിന്നൊരിക്കൽ

ഫിക്രാത് ഗോജ (1935-2021)

ഏതെങ്കിലുമൊരു തെരുവിൽ
നമ്മൾ പരസ്പരം കടന്നുപോകും.
ചുളിവുകൾ വീണ മുഖവുമായി നീ,
നരപടർന്ന മുടിയുമായി ഞാൻ.
എന്താ പെട്ടെന്നു നിന്നുപോയതെന്ന്
നമ്മളോട് ആരും ചോദിക്കില്ല.
ആളുകൾ നമ്മളെ കടന്നുപോകും
അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും വേണ്ടി
അവർ കാത്തുനിൽക്കും.
ആ അവിചാരിത കണ്ടുമുട്ടലിൽ
ഒരുവേള നമ്മളൊന്ന് അമ്പരക്കും
എന്നാൽ എന്താണോ തങ്ങൾക്ക്
ചെയ്യാനുള്ളത് അത്
നമ്മുടെ കാലുകൾ ചെയ്തിരിക്കും,
സമയത്തെ പോലെ നിന്നെയത്
ഒരു ദിശയിലേത്ത് നടത്തും
മറുദിശയിലേക്ക് എന്നെയും.
ചുളിവുകൾ വീണ മുഖവുമായി നീ,
നരപടർന്ന മുടിയുമായി ഞാൻ.

‘Sometime’ by Fikrat Goja
പരിഭാഷ ഇഷ്ടമായോ? ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ നിലനിൽപ്പും വളർച്ചയും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ പിന്തുണയ്ക്കൂ
Share:

വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ചില കവിതകൾ

കാമുകനെ നോക്കിയിരിക്കൽ

ലോർണ ക്രോസിയെർ

തലയാദ്യം

ഓഷ്യാൻ വ്യോംഗ്

കുശവൻ

യാന്നിസ് റിറ്റ്സോസ്

ഒരുനോക്ക്

ഏഡ ലിമോൺ

പ്രേമാനന്തരം പ്രേമം

ഡെറിക് വൊൾകട്ട്

കടലാസ് വിമാനം

സൈമൺ ആർമിറ്റാജ്

പണ്ടൊരുകാലത്ത്‌

ഗബ്രിയേൽ ഒകാര

കവിതയ്ക്ക് ഒരു ആമുഖം

ബില്ലി കോളിൻസ്

നഗരം

സി. പി. കവാഫി

കല്ല്

ചാൾസ് സിമിക്

കല്ല് ആരുടേതുമല്ല

റസ്സൽ എഡ്സൺ