ശബ്ദം

തദേവുഷ് ഡബ്രോവ്സ്കി (1979-)

ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കാനായി
മറ്റെന്ത് ചെയ്യാനാകുമെന്ന് ചിന്തിച്ച്
ദിവസം മുഴുവൻ കളഞ്ഞുകുളിച്ചു.

സാങ്കല്പിക ദാഹങ്ങൾ, സാങ്കല്പിക വിശപ്പുകൾ.
മഹത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച്
ഊതിവീർപ്പിച്ച പകൽക്കിനാവുകൾ,
സൗമ്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച്
ഊതിവീർപ്പിച്ച പകൽക്കിനാവുകൾ.

ഒന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോയെന്ന ബാധ്യതവിട്ട്
വൈകുന്നേരമൊടുങ്ങുകയാണ്
അപ്പോൾ ഈ നേർത്ത ശബ്ദം:

നീയൊന്നും ചെയ്യാഞ്ഞത് നന്നായി
നീ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലത്

ആപത്ത്.

'The Voice' by Tadeusz Dąbrowski
പരിഭാഷ ഇഷ്ടമായോ? ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ നിലനിൽപ്പും വളർച്ചയും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ പിന്തുണയ്ക്കൂ
Share:

വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ചില കവിതകൾ

കാമുകനെ നോക്കിയിരിക്കൽ

ലോർണ ക്രോസിയെർ

തലയാദ്യം

ഓഷ്യാൻ വ്യോംഗ്

കുശവൻ

യാന്നിസ് റിറ്റ്സോസ്

ഒരുനോക്ക്

ഏഡ ലിമോൺ

പ്രേമാനന്തരം പ്രേമം

ഡെറിക് വൊൾകട്ട്

കടലാസ് വിമാനം

സൈമൺ ആർമിറ്റാജ്

പണ്ടൊരുകാലത്ത്‌

ഗബ്രിയേൽ ഒകാര

കവിതയ്ക്ക് ഒരു ആമുഖം

ബില്ലി കോളിൻസ്

നഗരം

സി. പി. കവാഫി

കല്ല്

ചാൾസ് സിമിക്

കല്ല് ആരുടേതുമല്ല

റസ്സൽ എഡ്സൺ