യാത്രക്കാരാ, വഴിയൊന്നുമില്ല

അന്തോണിയോ മച്ചാദോ (1875-1939)

യാത്രക്കാരാ, നിൻ്റെ കാലടിപ്പാടുകളാണ്
ഒരേയൊരു വഴി, മറ്റൊന്നുമില്ല.
യാത്രക്കാരാ, വഴിയൊന്നുമില്ല;
നടന്നുവേണം വഴിയുണ്ടാകാൻ.
നടക്കുമ്പോൾ നീയുണ്ടാക്കുന്നു നിൻ്റെ വഴി,
പിൻതിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ കാണാം
ഇനിയൊരിക്കലും നീ സഞ്ചരിക്കാത്ത വഴി.
യാത്രക്കാരാ, വഴിയൊന്നുമില്ല;
ഉള്ളതോ കടലിൽ കപ്പൽ
പോയതിൻ്റെ ചാൽ മാത്രം.

"Caminante, no hay camino" / "Traveler, There Is No Road" by Antonio Machado
പരിഭാഷ ഇഷ്ടമായോ? ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ നിലനിൽപ്പും വളർച്ചയും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ പിന്തുണയ്ക്കൂ
Share:

വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ചില കവിതകൾ

കാമുകനെ നോക്കിയിരിക്കൽ

ലോർണ ക്രോസിയെർ

തലയാദ്യം

ഓഷ്യാൻ വ്യോംഗ്

കുശവൻ

യാന്നിസ് റിറ്റ്സോസ്

ഒരുനോക്ക്

ഏഡ ലിമോൺ

പ്രേമാനന്തരം പ്രേമം

ഡെറിക് വൊൾകട്ട്

കടലാസ് വിമാനം

സൈമൺ ആർമിറ്റാജ്

പണ്ടൊരുകാലത്ത്‌

ഗബ്രിയേൽ ഒകാര

കവിതയ്ക്ക് ഒരു ആമുഖം

ബില്ലി കോളിൻസ്

നഗരം

സി. പി. കവാഫി

കല്ല്

ചാൾസ് സിമിക്

കല്ല് ആരുടേതുമല്ല

റസ്സൽ എഡ്സൺ