ദുഃഖ പാഠങ്ങൾ

ആൻ കാർസൻ (1950-)

മറ്റുള്ളവർ ദുഃഖത്തിലും രോഷത്തിലുമായിരിക്കുന്ന അസ്സഹനീയമായ കഥകൾ കാണുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതാണെന്നൊരു തത്ത്വമുണ്ട്— നിങ്ങളുടെ അന്ധകാരത്തിൽ നിങ്ങളെയത് ശുദ്ധീകരിച്ചേക്കും. നിങ്ങളുടെ ദുരിതക്കയത്തിലേക്ക് തനിച്ചുതന്നെ പോകണമെന്നുണ്ടോ? അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾക്കായി അത് ചെയ്യാൻ ഒരു അഭിനേതാവിന് സാധിക്കുമെന്നാണെങ്കിലോ? അതുകൊണ്ടല്ലേ അവരെ അഭിനേതാക്കളെന്ന് വിളിക്കുന്നത്? അവർ നിങ്ങൾക്കായി അഭിനയിക്കും. അതിനായി നിങ്ങൾ അവരെ ബലിനൽകും. നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ജീവിതവും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റവും അഗാതമായ സ്നേഹബന്ധത്തിൻ്റെ ഒരു രീതിയാണ് ഈ ബലി നൽകൽ. അതിൽ നിങ്ങൾ (നിങ്ങളെത്തന്നെ) കാണുന്നു, നിലവിലുള്ള നിങ്ങളെ അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രകൃതത്തിൻ്റെ സാധ്യമായൊരു ഏർപ്പാടിനെ. നിങ്ങൾ അതനുഭവിക്കുന്ന നിമിഷത്തിലായിരിക്കില്ല എന്നതിനാൽ നിങ്ങൾക്കു നിങ്ങളുടെതന്നെ ഈ പ്രകൃതത്തെപ്പറ്റിയുള്ള അവബോധത്തെക്കുറിച്ചൊരു ധാരണയുണ്ടാക്കാനാകും. ആ അഭിനേതാവ്, നിങ്ങളെ ആവർത്തിക്കുന്നതിലൂടെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിലെ ചില നിമിഷങ്ങൾ ബലിനൽകുന്നു, നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ കഥയെന്തെന്ന് അറിയിക്കുന്നതിനായി.

'Grief Lessons' by Anne Carson
പരിഭാഷ ഇഷ്ടമായോ? ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ നിലനിൽപ്പും വളർച്ചയും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ പിന്തുണയ്ക്കൂ
Share:

വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ചില കവിതകൾ

കാമുകനെ നോക്കിയിരിക്കൽ

ലോർണ ക്രോസിയെർ

തലയാദ്യം

ഓഷ്യാൻ വ്യോംഗ്

കുശവൻ

യാന്നിസ് റിറ്റ്സോസ്

ഒരുനോക്ക്

ഏഡ ലിമോൺ

പ്രേമാനന്തരം പ്രേമം

ഡെറിക് വൊൾകട്ട്

കടലാസ് വിമാനം

സൈമൺ ആർമിറ്റാജ്

പണ്ടൊരുകാലത്ത്‌

ഗബ്രിയേൽ ഒകാര

കവിതയ്ക്ക് ഒരു ആമുഖം

ബില്ലി കോളിൻസ്

നഗരം

സി. പി. കവാഫി

കല്ല്

ചാൾസ് സിമിക്

കല്ല് ആരുടേതുമല്ല

റസ്സൽ എഡ്സൺ