ജീവിതം

ലോല കൗണ്ടക്ജ്യാൻ

അവൾ ഉള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുക്കുന്നു.
ഒരു നിർമ്മാണത്തൊഴിലാളി, വയസ്സ് 25,
അയാളുടെ മരണത്തിലേക്ക് വീഴുന്നു.

അവൾ മല്ലിയും ഗ്രാമ്പുവും ഇഞ്ചിയും ചേർക്കുന്നു.
സൈനികൻ, വയസ്സ് 21, പാതയോരത്തെ
ബോംബിന് മുകളിലേക്ക് കാലെടുത്തുവെക്കുന്നു.

അവൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നും ഇറച്ചിയെടുക്കുന്നു.
പത്രപ്രവർത്തക, വയസ്സ് 43, തലയിൽ
വെടിയുണ്ട തുളഞ്ഞുകയറി മരിക്കുന്നു.

അവൾ ചെറുതീയ്യിൽ കറി ഇളക്കുന്നു,
രണ്ട് തുള്ളി കണ്ണീരുകൂടി അതിലേക്ക് ഇറ്റിക്കുന്നു.

'Life' by Lola Koundakjian
പരിഭാഷ ഇഷ്ടമായോ? ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ നിലനിൽപ്പും വളർച്ചയും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ പിന്തുണയ്ക്കൂ
Share:

വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ചില കവിതകൾ

കാമുകനെ നോക്കിയിരിക്കൽ

ലോർണ ക്രോസിയെർ

തലയാദ്യം

ഓഷ്യാൻ വ്യോംഗ്

കുശവൻ

യാന്നിസ് റിറ്റ്സോസ്

ഒരുനോക്ക്

ഏഡ ലിമോൺ

പ്രേമാനന്തരം പ്രേമം

ഡെറിക് വൊൾകട്ട്

കടലാസ് വിമാനം

സൈമൺ ആർമിറ്റാജ്

പണ്ടൊരുകാലത്ത്‌

ഗബ്രിയേൽ ഒകാര

കവിതയ്ക്ക് ഒരു ആമുഖം

ബില്ലി കോളിൻസ്

നഗരം

സി. പി. കവാഫി

കല്ല്

ചാൾസ് സിമിക്

കല്ല് ആരുടേതുമല്ല

റസ്സൽ എഡ്സൺ