ആരും ഞങ്ങളെ കാണുന്നില്ല

ഹുംബെര്‍ട്ടോ അക്'അബല്‍ (1952-2019)

ഞങ്ങളുടെ ചോരയുടെ നാളങ്ങൾ
കെടാതെ കത്തുന്നു,
നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ കാറ്റേറ്റിട്ടും

ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നില്ല,
ഞങ്ങളുടെ തൊണ്ടയിൽ
ഞങ്ങളുടെ പാട്ടുകൾ കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്നു,
ആത്മാവിനൊപ്പം ദുരിതവും
വേലികൾക്കുള്ളിൽ ദുഃഖവും.

ഹോ, എനിക്കൊന്നു പൊട്ടിക്കരയണം!

അവർ ഞങ്ങൾക്കായി വിട്ടുതന്നത്
മലയുടെ ചരിവുകളാണ്,
ചെങ്കുത്തായ മലകൾ:
കുറേശ്ശെയായി മഴകളത് കഴുകുന്നു
അടിവാരത്തേക്ക് വലിച്ചിഴയ്ക്കുന്നു
പിന്നെയത് ഞങ്ങളുടേതല്ല.

കണ്ണീരിനാൽ കാഴ്ച മങ്ങി
ഞങ്ങൾ ഇവിടെ
ഈ പാതയോരങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്നു.

ആരും ഞങ്ങളെ കാണുന്നില്ല.

'Nobody Sees Us' by Humberto Ak’abal
പരിഭാഷ ഇഷ്ടമായോ? ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ നിലനിൽപ്പും വളർച്ചയും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ പിന്തുണയ്ക്കൂ
Share:

വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ചില കവിതകൾ

കാമുകനെ നോക്കിയിരിക്കൽ

ലോർണ ക്രോസിയെർ

തലയാദ്യം

ഓഷ്യാൻ വ്യോംഗ്

കുശവൻ

യാന്നിസ് റിറ്റ്സോസ്

ഒരുനോക്ക്

ഏഡ ലിമോൺ

പ്രേമാനന്തരം പ്രേമം

ഡെറിക് വൊൾകട്ട്

കടലാസ് വിമാനം

സൈമൺ ആർമിറ്റാജ്

പണ്ടൊരുകാലത്ത്‌

ഗബ്രിയേൽ ഒകാര

കവിതയ്ക്ക് ഒരു ആമുഖം

ബില്ലി കോളിൻസ്

നഗരം

സി. പി. കവാഫി

കല്ല്

ചാൾസ് സിമിക്

കല്ല് ആരുടേതുമല്ല

റസ്സൽ എഡ്സൺ