കൈവീശുകയായിരുന്നില്ല; മുങ്ങിത്താഴുകയായിരുന്നു

സ്റ്റീവീ സ്മിത്ത് (1902–1971)

ആരും അവനെ കേട്ടില്ല, ആ മരിച്ചവനെ,
എന്നിട്ടും അവൻ കിടന്നുമോങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു:
നിങ്ങൾ കരുതുന്നതിനേക്കാൾ അകലെയാണ് ഞാൻ
കൈവീശുന്നതല്ല, മുങ്ങിത്താഴുന്നതാണ്.

പാവം പയ്യൻ, സൂത്രപ്പണികളൊപ്പിക്കാൻ അവനെന്നും
ഇഷ്ടമായിരുന്നു, ആ അവനിപ്പോൾ മരിച്ചിരിക്കുന്നു
താങ്ങാവുന്നതിലേറെ തണുപ്പായിരുന്നിരിക്കണം
അതിലവൻ്റെ ഹൃദയം നിലച്ചു, അവർ പറഞ്ഞു.

ഹോ, അല്ല അല്ലേയല്ല, എപ്പോഴും ഇതേ തണുപ്പായിരുന്നു
(മരിച്ചവൻ ഇപ്പോഴും കിടന്നുമോങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു)
ജീവിതകാലമത്രയും ഞാൻ അകലെത്തന്നെയായിരുന്നു
കൈവീശുകയായിരുന്നില്ല; മുങ്ങിത്താഴുകയായിരുന്നു.

“Not Waving but Drowning” from Collected Poems of Stevie Smith.
പരിഭാഷ ഇഷ്ടമായോ? ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ നിലനിൽപ്പും വളർച്ചയും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ പിന്തുണയ്ക്കൂ
Share:

വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ചില കവിതകൾ

കാമുകനെ നോക്കിയിരിക്കൽ

ലോർണ ക്രോസിയെർ

തലയാദ്യം

ഓഷ്യാൻ വ്യോംഗ്

കുശവൻ

യാന്നിസ് റിറ്റ്സോസ്

ഒരുനോക്ക്

ഏഡ ലിമോൺ

പ്രേമാനന്തരം പ്രേമം

ഡെറിക് വൊൾകട്ട്

കടലാസ് വിമാനം

സൈമൺ ആർമിറ്റാജ്

പണ്ടൊരുകാലത്ത്‌

ഗബ്രിയേൽ ഒകാര

കവിതയ്ക്ക് ഒരു ആമുഖം

ബില്ലി കോളിൻസ്

നഗരം

സി. പി. കവാഫി

കല്ല്

ചാൾസ് സിമിക്

കല്ല് ആരുടേതുമല്ല

റസ്സൽ എഡ്സൺ