അർത്ഥപഠനവും പോഷണവും

ഗെമ്മ ഗോർഗ (1968-)

ഇല മണ്ണിലേക്ക് വീണ് ദ്രവിച്ചുവിഘടിച്ച്
ചെറിയ അർത്ഥങ്ങളാകുന്നു— 
ഈർപ്പം, നിറം, പാളി, ഓക്സിജൻ, ചൂട്, വെളിച്ചം;
ഒരാൾ അതിൻ്റെ മുഴുവൻ പേര് ഒരു അപരിചിതനോട്
ഉച്ചരിക്കുന്നമട്ടിൽ: കാർ-ബൺ-ഡൈ-ഓക്‌സ്-സൈഡ്.

മുന്നോട്ടുള്ള പോക്കിൽ ഒന്നും നഷ്ടമാകുന്നില്ല,
രാത്രിമഴയുമൊത്തുള്ള അതിൻ്റെ സംസാരമായാലും
കിളികളിൽ നിന്നുള്ള പറക്കലിൻ്റെ പാഠമായാലും:
അതെല്ലാം ദ്രവിച്ചു ചെറുഘടകങ്ങളാകുകയും
ഉറുമ്പുകളും കാടിൻ്റെ നിശബ്ദവായയും
നേരെയതിനെ സ്വാംശീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

അതുകൊണ്ടാണ് കാറ്റിൻ്റെ ഭാഷയ്ക്കും
ഭൂമിയ്ക്കടിയിൽ വന്നു സംസാരിക്കാനാകുന്നത്.
അതുകൊണ്ടാണ് പുഴുക്കൾ 
ചിറകുകളുടുത്ത്  നോക്കുന്നതും 
പറന്നകലുന്നതും ശലഭമാകുന്നതും.

സകലതിലും കാര്യമുണ്ട്.

എല്ലാം പറക്കലിലേക്ക് രൂപാന്തരപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു
കേവലമൊരു ഇല മണ്ണിലേക്ക് വീഴുമ്പോൾ.

'Semantics and Nutrition' by Gemma Gorga
പരിഭാഷ ഇഷ്ടമായോ? ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ നിലനിൽപ്പും വളർച്ചയും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ പിന്തുണയ്ക്കൂ
Share:

വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ചില കവിതകൾ

കാമുകനെ നോക്കിയിരിക്കൽ

ലോർണ ക്രോസിയെർ

തലയാദ്യം

ഓഷ്യാൻ വ്യോംഗ്

കുശവൻ

യാന്നിസ് റിറ്റ്സോസ്

ഒരുനോക്ക്

ഏഡ ലിമോൺ

പ്രേമാനന്തരം പ്രേമം

ഡെറിക് വൊൾകട്ട്

കടലാസ് വിമാനം

സൈമൺ ആർമിറ്റാജ്

പണ്ടൊരുകാലത്ത്‌

ഗബ്രിയേൽ ഒകാര

കവിതയ്ക്ക് ഒരു ആമുഖം

ബില്ലി കോളിൻസ്

നഗരം

സി. പി. കവാഫി

കല്ല്

ചാൾസ് സിമിക്

കല്ല് ആരുടേതുമല്ല

റസ്സൽ എഡ്സൺ