തിരിച്ചറിയപ്പെടാത്തത്

തഥേവ് ചഖ്ഹ്യാൻ (1992-)

എൻ്റെ ജന്മസ്ഥലം
ചെക്കൊസ്ലൊവാക്യയാണെന്നുകണ്ട
കസിൻ പരിഹസിച്ചു ചിരിച്ചു:
“അങ്ങനെയൊരു രാജ്യമില്ല,
നീ ജനിച്ചത് ഇല്ലാത്ത ഒരിടത്താണ്,
നീതന്നെയുണ്ടോയെന്നാർക്കറിയാം"

എനിക്കെൻ്റെ നാക്കു വിഴുങ്ങേണ്ടിവന്നു,
ചരിത്രത്തിൻ്റെ വാതിൽക്കൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട,
തുണികൊണ്ടുവരിഞ്ഞു ചുറ്റിയതിനാൽ നീലിച്ചുപോയ
നവജാതശിശുവിനെപ്പോലെയായി ഞാൻ.

ഇവിടെ, ഈ നാട്ടിലിപ്പോൾ മനോഹരമായ
ഒരു ഉദ്യാനമുണ്ട്, എന്നെപ്പോലെയുള്ള
ആളുകൾ തങ്ങളുടെ നായകളെ
നടത്താൻ കൊണ്ടുചെല്ലുന്ന സ്ഥലം.

എന്നെപ്പോലെയുള്ളവരെന്നാൽ
ചരിത്രത്താൽ തിരിച്ചറിയപ്പെടാത്തവർ,
വാടകഗർഭപാത്രത്തിൽ ജനിച്ചപോലെയായവർ.

‘unIDentical’ (ԱՆԱՆՁՆԱԳՐԱՅԻՆ) by Tatev Chakhian
പരിഭാഷ ഇഷ്ടമായോ? ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ നിലനിൽപ്പും വളർച്ചയും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ പിന്തുണയ്ക്കൂ
Share:

വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ചില കവിതകൾ

കാമുകനെ നോക്കിയിരിക്കൽ

ലോർണ ക്രോസിയെർ

തലയാദ്യം

ഓഷ്യാൻ വ്യോംഗ്

കുശവൻ

യാന്നിസ് റിറ്റ്സോസ്

ഒരുനോക്ക്

ഏഡ ലിമോൺ

പ്രേമാനന്തരം പ്രേമം

ഡെറിക് വൊൾകട്ട്

കടലാസ് വിമാനം

സൈമൺ ആർമിറ്റാജ്

പണ്ടൊരുകാലത്ത്‌

ഗബ്രിയേൽ ഒകാര

കവിതയ്ക്ക് ഒരു ആമുഖം

ബില്ലി കോളിൻസ്

നഗരം

സി. പി. കവാഫി

കല്ല്

ചാൾസ് സിമിക്

കല്ല് ആരുടേതുമല്ല

റസ്സൽ എഡ്സൺ